Заявление за издаване на разрешение за поставяве на преместваеми обекти

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 56

Необходими документи

Заявление

Цена: Съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог