УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

             Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

(1) Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:

  1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

 3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

 (2) Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище.

Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти /ОЕККТО/ определя категорията на:

 1. местата за настаняване клас „А“:

  а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

 б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения.

2. местата за настаняване клас „Б“:

а) семейни хотели - всички категории;

б) хостели - всички категории;

в) пансиони - всички категории;

г) почивни станции - всички категории;

д) стаи за гости - всички категории;

е) апартаменти за гости - всички категории;

ж) къщи за гости - всички категории;

з) бунгала - всички категории;

и) къмпинги - всички категории;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

4. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

Не подлежат на категоризиране:

 1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;

 2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;

 3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;

 4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.

Категорията на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала.

На категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Срокът на издаденото удостоверение за определена категория е 5 години.

Категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и лицата, извършващи дейността в тях , се вписват в общински регистър – част от Националния туристически регистър.

         Образците на документи, които се попълват за предоставяне на услугите:

1.Категоризиране на места за настаняване клас „А“ и клас „Б“:

- Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №5 към НКСПМНЗХР, адресирано до Кмета на Община Разлог;

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №7 към НКСПМНЗХР;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №9 към НКСПМНЗХР.

2.Категоризиране на заведения за хранене и развлечения:

- Заявление за категоризиране по образец, съгласно Приложение №6 към НКСПМНЗХР, адресирано до Кмета на Община Разлог;

- Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта, съгласно Приложение №8 към НКСПМНЗХР;

- Формуляр по образец за определяне на категорията, съгласно Приложение №10 към НКСПМНЗХР.

са утвърдени от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и са публикувани на сайта на Община Разлог.

Подробна информация за процедурата по категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, както и за таксите които се заплащат, можете да получите от официалния сайт на Община Разлог, раздел „Туризъм“.

За въпроси, сигнали и предложения пишете на e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.