СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

Указания за работа с хотелски регистър и Справка – декларация по чл.116,ал.1 и 3 от закона за туризма

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С ХОТЕЛСКИ РЕГИСТЪР И СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.116, АЛ.1 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

I.Обща информация:

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

ІІ. Работа с хотелски регистър и справка-декларация по чл. 116, ал.1 и 3 от Закона за туризма (в сила от 26.03.2013г.). 

 1.    РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

2.    СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.

Образецът на регистъра  и на справката-декларация  е утвърден със Заповед № №РД-16-962/16.07.2013г. на Министъра на икономиката и енергетиката и е публикуван на интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката:

http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo-227-302.html

Следните документи можете да изтеглите и оттук:

1. Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ;

Докуменът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

2. Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки,по чл. 116,ал.4 от ЗТ

Документът, може да бъде свален от тук

 

Процедура за подаване на справка-декларация в Община Разлог:

Попълнената Справка-декларация с приложените извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период и сканиран платежен документ се подава по електронен път на следния e-mail адрес:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След обработка на данните подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена справката-декларация.

С  ЕИК на сайта на Община Разлог  на следния линк: http://razlog.bg/danychni-zadaljenia

можете да получите информация относно статуса на документа и задълженията, които имате към Община Разлог - „Местни данъци и такси”

Важно:

Регистърът за настанените туристи се води по указания съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма начин – задължително се използва утвърденият от Министъра образец и се попълват всички реквизити.

Регистърът за настанените туристи е общ - за българи и чужденци

Санкции

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

3.    ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 116, ал. 6 от Закона за туризма за броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация по ал. 3, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

На основание Чл.58, ал.1 от наредба на Общински Съвет – Разлог за определяне размера на местните данъци на територията на Община Разлог, лицата осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване на територията на Община Разлог дължат следния туристически данък в зависимост от категорията на мястото за настаняване, както следва:

1.   категория 1 звезда - 0,20 лв. за нощувка;

2.   категория 2 звезди - 0,30 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,40 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 0,80 лв. за нощувка.

Съгласно чл. 58,ал.1, размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл. 58, ал.2.

Съгласно чл. 58, ал.3, дължимият данък по чл. 58, ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Разлог, Дирекция “Приходи”, гр. Разлог, ул.”Възраждане”  No 20 или по банков път по сметка на Община Разлог : BG63FINV91508413141314
Код за вид плащане: 44 28 00
Банка: Първа инвестиционна банка АД – Клон Благоевград, офис Разлог
BIC код : FINVBGSF

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари Дирекция “Приходи”, гр. Разлог, ул.”Възраждане”  No 20.

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Невнесения в срок туристически данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.