Заявление за регистриране на животновъден обект – лично стопанство по реда на чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност