Декларация по чл. 194б от Закона за водите

Образец на Декларация по чл. 194б от Закона за водите, одобрена от Министъра на околната среда и водите, която се подава за изчисляване на дължимите такси за водовземане от минерална вода по издадени разрешителни и се подава до 31. 01. всяка година.

Дължима сума се Изчислява се съгласно ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Тарифата), приета с ПМС № 177 от 24.06.2011 г., обн., ДВ, бр. 50 от 1.07.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., като се прилага следната формула:

Т = ExW

където:

Т – размер на дължимата годишна такса – в лв;

E – единичен размер на таксата определен съгласно таблиците към чл.10 от Тарифата - лв./куб.м;

W – за повърхностни и подземни води е размерът на ползвания годишен воден обем – куб.м; за минерални води е размерът на разрешения годишен воден обем - куб.м