Декларация по чл. 194б от Закона за водите

Образец на Декларация по чл. 194б от Закона за водите, одобрена от Министъра на околната среда и водите, която се подава за изчисляване на дължимите такси за водовземане от минерална вода по издадени разрешителни и се подава до 31. 01. всяка година.