Предоставяне на мери, пасища и ливади от ОПФ за индивидуално ползване

ОСНОВАНИЕ: чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните със Заповед № РД 46-90/26.02.2016 г. и Заповед № РД 46-71/17.02-2017 г., което съдържа:

Приложение № 1 (Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект, регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ);

- Приложение № 2 (Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади;

- Декларация по чл.99, ал. 1, т.4 от ППЗСПЗЗ;

2. Копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

4. Копие от документ за самоличност на физическо лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;