Регистрация на куче

1. Необходими документи:

Заявление свободен текст
Копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето
Копие от документа за платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

За притежаване на куче годишната такса е в размер на 12 лв.

Такса за издаване на индентификационен медальон и удостоверение за регистрация на куче - 3.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - 14 дена

Актуално към: 15.02.2013г.