Регистрация и пререгистрация на пчелин

1. Необходими документи:

Заявление свободен текст
Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Свидетелство за собственост на пчели и пчелни семейства - 2 лв.

Срок за изпълнение на услугата - 7 дни

Актуално към: 15.02.2013г.