Предварително съгласие на Общински съвет - Разлог за изработване на ПУП – Парцеларен план за изграждане на обекти на техническата инфраструктура (съгл. чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ)

1. Необходими документи:

Заявление свободен текст
Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице;
Картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадката или трасето в общинския поземлен фонд с координати на чупките;
Предварителни (прединвестиционни) проучвания
Скица на имота, собственост на възложителя
Документ за собственост на имота на възложителя

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.