Изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект

1. Необходими документи:

Заявление по образец
Заверен документ за платена такса за изменение /продължаване/
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
Мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи (когато молбата е за изменение)
Информация за изпълнение на задължението за провеждане на собствен мониторинг

Забележка: 
1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху магнитен носител.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.

Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Цена - съгласно Тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на община Разлог

Актуално към: 15.02.2013г.