Издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир и микроязовир – публична общинска собственост

1. Необходими документи:

Заявление по образец
Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното
Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган 
Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени;

Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;

Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съществуващо съоръжение, в случаите в които ще се използва .

В зависимост от заявената цел на ползване се представят допълнително документите по чл. 42, чл.43, чл.44, чл.46, чл.47, чл.48 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011г.)

Забележка:

1. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.
3. Предварителните (прединвестиционните) проучвания, техническите проекти за добив, сравнителните оценки на енергийните ползи и на вредите за околната среда, сравнителните оценки на ползите от дейността и на вредите за околната среда и геодезическите измервания по чл. 52 се изготвят от лица, кои¬то притежават професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и са регис¬трирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Цена - съгласно Тарифата за таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на община Разлог

Актуално към: 15.02.2013г.