Образец на Декларация по чл. 194б от Закона за водите, одобрена от Министъра на околната среда и водите, която се подава за изчисляване на дължимите…
ОСНОВАНИЕ: чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските…
ОСНОВАНИЕ: чл. 148, ал. 4 от Закона за горите НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Завление по образец (утвърден от изпълнителния директор на ИАГ със Заповед № 17 от…
1. Необходими документи: Заявление свободен текстКопие от ветеринарномедицинския паспорт на кучетоКопие от документа за платена такса по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси…
1. Необходими документи: Заявление свободен текстКопие от удостоверение за регистрация или пререгистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) 2. Място на извършване…
1. Необходими документи: Заявление свободен текстКопие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е…
1. Необходими документи:Заявление свободен текстКопие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо…
1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите). (Документът следва да бъде заверен от…
1. Необходими документи: Заявление свободен текст- Мотивирана обосновка – за продължаване на срока на разрешително;- Документ за платена такса за изменение/ продължаване на разрешителното съгласно…
1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителнотоАктуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от…
1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителнотоАктуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от…
1. Необходими документи: Заявление по образецЗаверен документ за платена такса за изменение /продължаване/Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на…
1. Необходими документи: Заявление по образецЗаверен документ за платена такса за издаване на разрешителнотоАктуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността,…