При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да…
ОСНОВАНИЕ: чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските…
Страница 1 от 2