При наличие на пломбирано измервателно устройство от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е необходимо с декларацията по чл. 194б от Закона за водите да…
ОСНОВАНИЕ: чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските…
ОСНОВАНИЕ: чл. 148, ал. 4 от Закона за горите НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Завление по образец (утвърден от изпълнителния директор на ИАГ със Заповед № 17 от…
1. Необходими документи:Заявление свободен текстКопие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато заявителят е юридическо…
1. Необходими документи: Заверен документ за платена такса за издаване на разрешителното (чл.60, ал.2, т.1 от Закона за водите). (Документът следва да бъде заверен от…
1. Необходими документи: Заявление свободен текст- Мотивирана обосновка – за продължаване на срока на разрешително;- Документ за платена такса за изменение/ продължаване на разрешителното съгласно…
Страница 1 от 2