Образец на Декларация по чл. 194б от Закона за водите, одобрена от Министъра на околната среда и водите, която се подава за изчисляване на дължимите…
ОСНОВАНИЕ: чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските…
Страница 1 от 2