Издаване на удостоверение, че имотът не (е) общинска собственост

1. Необходими документи:

Заявление по образец
документи, доказващи отношение към общинския имот /нотариални актове, скица на имота и други/ - при необходимост


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.


Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Цена - 2 лв.

Срок за изпълнение на услугата - 14 дни

Актуално към: 15.02.2013г.