Настаняване под наем в общинско жилище, картотекиране

1. Необходими документи:

1.Декларация за гражданство, жителство, гражданско, семейно и имотно състояние /по образец/;
2. Копие от настанителната заповед и договора за наем;
3. Копие от документ за самоличност.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО", фронт - офис /в сградата на читалището/.


Услугата се заплаща в Общински информационен център, фронт - офис /в сградата на читалището/

Цена - 1 лв.

Актуално към: 15.02.2013г.