Препис – извлечение от акт за смърт

1. Необходими документи:

Въз основа на съставения Акт за смърт се издава препис-извлечение от актa за смърт.


2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Издава се за починали лица в община Разлог


Услугата се заплаща:

Цена 2.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.