Удостоверение за наследници

1. Необходими документи:

Издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на покойното лице.
Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт. 


Услугата се заплаща:

Цена 4.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - за ускоряване на услугата е желателно представяне на удостоверение за наследници за ония починали наследници от наследническия кръг, на които постоянният адрес (жителството) към датата на смъртта им не съвпада с постоянния адрес на наследодателя, в противен случай се изчаква набавянето им по служебен път.

Забележка: при служебно набавяне на документи услугата е 8 лв.

Актуално към: 10.11.2014г.