Удостоверение за семейно положение и членове на семейството

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.


Услугата се заплаща:

Цена 4.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.