Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка:

Заверяват се всички видове документи по гражданско състояние, издавани от община Разлог


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.