Регистриране на настоящ адрес с адресна карта

Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.
Документ за собственост.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка: Не се издава удостоверение, само се регистрира промяната на адреса.


 

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.


 

За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Услугата се заплаща:

Цена 1.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.