Заявление за нов постоянен адрес

Необходими документи : Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.

- Документ за собственост;
- Документи за ползване на имота за жилищни нужди, 
- Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
- За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка: Не се издава удостоверение, само се регистрира промяната на адреса.

За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи: