Издаване на удостоверение за сключен граждански брак с чужденец в Република България

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Забележка: Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - веднага.

Актуално към: 10.11.2014г.