Искане за ЕГН, създаване на запис, анкетиране и попълване на ЛРК на лица, получили разрешение за пребиваване в Република България

1. Необходими документи:

Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР.
Заявление за постоянен адрес и адресна карта.
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

2. Място на извършване на услугата:

Община Разлог, отдел "АИО" ЕСГРАОН, фронт - офис /в сградата на читалището/.

Услугата се заплаща:

Цена 50.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата - 20 дни.

Актуално към: 10.11.2014г.