Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци