Образци на документи и декларации

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.21, ал.1 от Наредбата За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.19 АЛ.1 Т.1 от Наредбата За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разлог

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследвствата

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61 от Закона за метните данъци и такси за облагане с патентен данък

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 8 от ЗМДТ и чл. 21, ал. 1 от "Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог” за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване

ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за данъчна оценка

ИСКАНЕ за Удостоверение за декларирани данни

ИСКАНЕ за Удостоверение за платен данък върху наследствата

ИСКАНЕ за Служебна бележка

ИСКАНЕ за Копие на данъчна декларация