Понеделник, 31 Декември 2018 11:34

Покана за заключителна конференция.

ПОКАНА

На  25.01.2019г. (петък) от 11.30 часа в град Разлог, заседателната зала на Общински съвет – Разлог ще се проведат конференция и пресконференция  по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура”, BG16RFOP001-2.001-0024-C01 с бенефициент – Община Разлог.

            Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности и постигнатите цели по проекта.

По проекта се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност в сграда с адрес: гр. Разлог, ул. „Богомил” № 2.

                      

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0024-C01, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на социалната инфраструктура, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 132 пъти