Печат на тази страница
Понеделник, 31 Декември 2018 11:32

Покана за заключителна конференция.

ПОКАНА

На  18.01.2019г. (петък) от 11.30 часа в заседателната зала на ОбС – Разлог ще се проведе конференция и пресконференция  по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, BG16RFOP001-2.001-0027-C02 с бенефициент – Община Разлог.

            Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с изпълнените дейности и постигнатите цели по проекта.

По проекта са приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност в две общински училища - СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" и ОУ "Никола Парапунов".

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0027-C02, „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 149 пъти