Петък, 11 Май 2018 11:11

Покана за "Първа копка"

                На  18.05.2018г. (петък) от 11:00 часа пред входа на сградата на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр.Разлог ще се проведе „Първа копка” – официална церемония за ефективен старт на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001–3.002-0025-C01с бенефициент – Община Разлог.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

           По проекта ще се приложат мерки за повишаване на енергийната ефективност на учебния корпус и общежитие на ПГ по МСС, както и ще се закупи ново оборудване и обзавеждане.

           

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-3.002-0025-C01, проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостно подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Разлог и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

Прочетена 126 пъти