Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води от находище „ Елешница-м. Св. Варвара”- р. Места”