Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води от находище „ Гулийна баня”