РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.49,АЛ.2 ОТ ЗФВС И ЧЛ.98,АЛ.1 ОТ ППЗФВС ЗА СПОРТНИТЕ СЪОРАЖЕНИЯ И ОБЕКТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ