Изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа" стартира на датата на сключване на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по Процедура за директно предоставяне на…
Община Разлог продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ във връзка с изпълнението на дейностите по Проект 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма…
Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския…
Проект: ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА, Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, чрез Европейски Социален Фонд г. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04…
Проект: “И аз имам семейство” Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме” Обща стойност на…
Проект: Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство Интернет сайт на прокета: http://stepup-ecotourism.com/bg/ Източник на финансиране: Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за…
Проект:  „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин” Източник на финансиране:  „Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu Стойност на проекта: …
Проект: „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” Договор за БФП…
Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги”  Договор за БФП № 01/321/01146 от 21.11.2012 Източник…
Проект: “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…