ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”Номер от ИСУН: BG16RFOP001-2.001-0023-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране:…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”Номер от ИСУН:BG16RFOP001-2.001-0022-C01Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Европейски фонд…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – първа група (СС "Предел" - ул. "Опълченска" 2, СС "Блок…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – втора група”(СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул. "Георги Бенковски"…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ Наименование на проекта: „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Разлог – трета група”(СС "Розовия блок" - ул. "Изворите" 99, СС "Блок…
На свое заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ прие План за развитие на приемната грижа за тази и следващата година, базиран…
От 2012 година Община Разлог е доставчик на социалната услуга "Приемна грижа". През последните години популярността на този вид социална услуга рязко нарасна, което спомогна…
На 17.03.2016г. Община Разлог успешно приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна…
Утвърдените приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“ към края на януари т.г. са 1546, от които 1524 професионални, сочи първоначален текущ анализ на Националния…
Процедура за директно предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 ”Независим живот”Договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0227 – C001Наименование на проекта – „Подобряване достъпа доздравни и социални услуги-правото…