Проект: Устойчив туризъм и промотиране на екологията в партньорство Интернет сайт на прокета: http://stepup-ecotourism.com/bg/ Източник на финансиране: Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за…
Проект:  „Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин” Източник на финансиране:  „Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, чрез Европейския фонд за регионално развитие. http://www.bgregio.eu Стойност на проекта: …
Проект: „Устойчиво развитие, повишаване на икономическата активност и подобряване качеството на живот в община Разлог чрез реконструкция и рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” Договор за БФП…
Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Разлог до спортни и свързаните със свободното време и отдих услуги”  Договор за БФП № 01/321/01146 от 21.11.2012 Източник…
Проект: “Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в „МБАЛ-Разлог“ ЕООД” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…
             Проект: Европейски модел за обществен транспортен орган Акроним: EPTA Продължителност: януари 2012 - юни 2014   Brussels (BE) – May…
Проект: "Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/010 от 01.06.2011 г.  Източник на финансиране:…
Проект: "Адаптиране на паметниците на културно-историческото наследство за развитие на туризма в община Разлог"  Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/006 от 28.12.2010 г.  Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА…
Проект: "Подготовка и изпълнение на проект за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Разлог” Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА…
Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Разлог“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C003 Източник на финансиране: „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013…