Проект BG05M9OP001-2.101-0123-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог” Обща стойност: 125 895,00 лв., от които107 010,75лв. европейско и18 884,25лв.…
Наименование на проекта: Internet of Things as a policy instrument for the city changeАкроним на проекта: IoTXchangeИзточник на финансиране: Програма за междурегионално сътрудничество URBACT III,…
Наименование на проект:“Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ - гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”Административен договор за безвъзмезздна финансова помощ №…
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони". Наименование на проекта: "Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и…
ИДЕНТИФИКАЦИЯ: Номер от ИСУН: BG16RFOP001-8.003-0004-C01Наименование на проекта: „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в…
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:Европа инвестира в селските райони". Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и…
ИДЕНТИФИКАЦИЯНаименование на проекта: „Осигуряване на топъл обяд в община Разлог”Номер от ИСУН: BG05FМOP001-3.002-0089-C03Бенефициент: ОБЩИНА РАЗЛОГИзточник на финансиране: Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица…
Наименование на проекта: „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна валоризация”Акроним на проекта: PROMO- YMC(H)AДоговор за финансиране: B2.6c.03Източник на финансиране:…
Наименование на проекта: „Изпълнение на образователни методи – „учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”.Акроним на проекта: DO&LEARNДоговор за…
Наименование на проекта: AgroFood Innovation ClustersАкроним на проекта: AgroLabsДоговор за финансиране: BMP1/1.2/2158/2017Източник на финансиране: Interreg V-B „Балкани – Средиземно море” 2014-2020Приоритетна ос: Предприемачество и иновацииВодещ…
Страница 1 от 4