Във връзка с бъдещо кандидатстване на общинските читалища на територията на община Разлог по ПРСР 2014-2020 г. със следните проекти :
1.,,Ремонт, обновяване и благоустройство на НЧ "Просвета-1908", с. Баня“
2.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище " Самообразование-1928." с. Бачево“
3. ,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Слънце-1938." с. Горно Драглище“
4.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Георги Тончев-1927" с. Долно Драглище“
5.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Христо Ботев 1997" с. Годлево“

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събиране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обект: Рехабилитация на улици в гр. Разлог - ул."Христо Ботев" от о.т.347 до о.т.328, ул."Опълченска" от о.т.328 до о.т.761, ул. "Черна река" от о.т.76 до о.т.83, ул. „Стара планина" от о.т.83 до о.т.359, включително "Кръгово кръстовище в участъка между ул. "Черна река", "Св.Св. Кирил и Методий" и ул. "Опълченска", "Кръгово кръстовище в участъка между  ул. "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски"  и улица "Черна река" от ОТ8 до ОТ16 L=635м по плана на гр. Разлог, общ. Разлог.

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2016/2017г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по две обособени позиции, свързани с подготовка на заявление за подпомагане на проекти, както следва:

1. Обособена позиция №1: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница";

2. Обособена позиция №2: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог"

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Разлог“

Петък, 12 Август 2016 08:12

Публично състезание 00914-2016-0004

„Изпълнение на Инженеринг за обект Блок, находящ се в ж.к. Изток, бл. 1,2,3,4, вх .А, Б, бл.5 вх.А, Б във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Разлог“