„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 4 (четири) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Разлог с подобекти: - Водопроводен клон 80 с дължина L=319.60 м; - Водопроводен клон 72 с дължина L=170.00 м; - Водопроводен клон 71 с дължина L=168.00м; - Водопроводен клон 109 с дължина L=211.60м; - Водопроводен главен клон III с дължина L=41.10 м.

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обекти:

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.0+000 до км. 1+188.20, L=1188,20 м.

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.1+188.20 до км. 2+460, L =1271.80м.

-път BLG2191/III-1903/-Елешница-граница общ. (Белица-Разлог) – Палатик -Черешово/BLG2022/ от км.0+000 до км.2+000 L=2000м, общ. Разлог, включени в проектно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница"

Във връзка с бъдещо кандидатстване на общинските читалища на територията на община Разлог по ПРСР 2014-2020 г. със следните проекти :
1.,,Ремонт, обновяване и благоустройство на НЧ "Просвета-1908", с. Баня“
2.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище " Самообразование-1928." с. Бачево“
3. ,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Слънце-1938." с. Горно Драглище“
4.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Георги Тончев-1927" с. Долно Драглище“
5.,,Реконструкция и благоустрояване на народно читалище "Христо Ботев 1997" с. Годлево“

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събиране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обект: Рехабилитация на улици в гр. Разлог - ул."Христо Ботев" от о.т.347 до о.т.328, ул."Опълченска" от о.т.328 до о.т.761, ул. "Черна река" от о.т.76 до о.т.83, ул. „Стара планина" от о.т.83 до о.т.359, включително "Кръгово кръстовище в участъка между ул. "Черна река", "Св.Св. Кирил и Методий" и ул. "Опълченска", "Кръгово кръстовище в участъка между  ул. "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски"  и улица "Черна река" от ОТ8 до ОТ16 L=635м по плана на гр. Разлог, общ. Разлог.

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2016/2017г.