Понеделник, 08 Октомври 2018 14:39

Публично състезание 00914-2018-0015

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г. по осем обособени позиции.”

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” с проектно предложение “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ – гр. Разлог и РСПБЗН - гр. Разлог”, е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Петък, 10 Август 2018 10:13

Открита процедура 00914-2018-0014

Доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие „Регионално депо-Разлог”

Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона.

Доставка на горива(Дизелово гориво и Автомобилен бензин А95Н) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

„Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона”