Понеделник, 28 Ноември 2016 15:23

Открита процедура 00914-2016-0006

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Понеделник, 28 Ноември 2016 13:36

Открита процедура 00914-2016-0005

"Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

„Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит )по четири проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с четири обособени позиции"

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по 4 (четири) проекта на община Разлог, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Разлог с подобекти: - Водопроводен клон 80 с дължина L=319.60 м; - Водопроводен клон 72 с дължина L=170.00 м; - Водопроводен клон 71 с дължина L=168.00м; - Водопроводен клон 109 с дължина L=211.60м; - Водопроводен главен клон III с дължина L=41.10 м.

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обекти:

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.0+000 до км. 1+188.20, L=1188,20 м.

- път BLG1194/BLG1203/ Разлог-Бачево от км.1+188.20 до км. 2+460, L =1271.80м.

-път BLG2191/III-1903/-Елешница-граница общ. (Белица-Разлог) – Палатик -Черешово/BLG2022/ от км.0+000 до км.2+000 L=2000м, общ. Разлог, включени в проектно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница"