Петък, 24 Февруари 2017 10:31

Открита процедура 00914-2017-0006

„Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие.“

Вторник, 14 Февруари 2017 08:22

Открита процедура 00914-2017-0005

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията НПЕЕМЖС на обект в Община Разлог”

Сряда, 18 Януари 2017 08:49

Открита процедура 00914-2017-0004

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Сряда, 18 Януари 2017 08:42

Открита процедура 00914-2017-0003

"Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Понеделник, 16 Януари 2017 08:41

Открита процедура 00914-2017-0002

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по четиринадесет обособени позиции"

Понеделник, 16 Януари 2017 08:32

Открита процедура 00914-2017-0001

„Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“