„Изграждане и ремонт на улици в Община Разлог”

„Ремонт на сградата на ОУ „Братя Миладинови“ – с. Елешница, Община Разлог”

Четвъртък, 09 Март 2017 08:43

Публично състезание 00914-2017-0010

„Доставка на техника, оборудване и обзавеждане за нуждите на ПГ по МСС – гр.Разлог, по четири обособени позиции“

Четвъртък, 09 Март 2017 08:30

Публично състезание 00914-2017-0009

„Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект BG16RFOP001-3.002-0025-C01“

„Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 в две обособени позиции"

Петък, 24 Февруари 2017 10:50

Открита процедура 00914-2017-0007

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие“