Четвъртък, 09 Март 2017 08:30

Публично състезание 00914-2017-0009

„Извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (одит) по проект BG16RFOP001-3.002-0025-C01“

„Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-3.002-0025-C01 в две обособени позиции"

Петък, 24 Февруари 2017 10:50

Открита процедура 00914-2017-0007

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие“

Петък, 24 Февруари 2017 10:31

Открита процедура 00914-2017-0006

„Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, СМР и авторски надзор) за подобряване на образователната инфраструктура в ПГ по МСС – гр. Разлог – учебна сграда и общежитие.“

Вторник, 14 Февруари 2017 08:22

Открита процедура 00914-2017-0005

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията НПЕЕМЖС на обект в Община Разлог”

Сряда, 18 Януари 2017 08:49

Открита процедура 00914-2017-0004

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"