Сряда, 18 Януари 2017 08:49

Открита процедура 00914-2017-0004

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Сряда, 18 Януари 2017 08:42

Открита процедура 00914-2017-0003

"Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор) за повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Разлог по пет обособени позиции"

Понеделник, 16 Януари 2017 08:41

Открита процедура 00914-2017-0002

"Извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг (проектиране и строително - монтажни работи) за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Разлог по четиринадесет обособени позиции"

Понеделник, 16 Януари 2017 08:32

Открита процедура 00914-2017-0001

„Инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на проекти финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с 14 обособени позиции“

„Избор на изпълнител за извършване на проверка под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит ) по три проекта на Община Разлог по Ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 с три обособени позиции"

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект „Подобряване на административния капацитет на община Разлог - бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.”, финансирани по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ , попадащи в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“