„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Четвъртък, 29 Март 2018 14:57

Публично състезание 00914-2018-0004

"Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по две обособени позиции":Обособена позиция №1: „Изкърпване на улици в Община Разлог“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общинска пътна мрежа“.

Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

Петък, 02 Март 2018 13:58

Открита процедура 00914-2018-0002

„Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“

Сряда, 28 Февруари 2018 11:09

Открита процедура 00914-2018-0001

„Обществен превоз на пътници по линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми“

„Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.76 до о.т. 108, гр. Разлог: II етап - Смяна и доизграждане на уличен водопровод по ул. „Кирил и Методий“от о.т.108 до о.т. 168, гр. Разлог“