Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо - Разлог" за срок от две години.

СМР на обект „Помпена станция с черпателен резервоар“ в УПИ ХХХIII, кв. 48 и „Довеждащ тръбопровод за минерална вода от сондаж 1хГ в УПИ III, кв. 49 до Сондаж 2 в УПИ XXXIII, кв. 48 по плана на с. Баня, общ. Разлог

„Почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Разлог”

Четвъртък, 29 Март 2018 14:57

Публично състезание 00914-2018-0004

"Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по две обособени позиции":Обособена позиция №1: „Изкърпване на улици в Община Разлог“; Обособена позиция №2: „Ремонт на общинска пътна мрежа“.

Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции.

Петък, 02 Март 2018 13:58

Открита процедура 00914-2018-0002

„Реконструкция и доизграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог - I етап по проект „Изпълнение на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Разлог, община Разлог, обл. Благоевград“