Понеделник, 15 Юли 2019 10:59

Открита процедура 00914-2019-0010

Написана от 

Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции.

Допълнителна информация

  • Документ: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 15.07.2019г.
  • Процедура: Открита процедура
  • Име: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции.
  • Описание: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01-организиране на публични събития и свързаните с тях дейности и изработка на информационни материали; Обособена позиция № 2: Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01, включени в списъка на стоките и услугите, по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“
  • Краен срок за получаване на оферти: 16.08.2019г. 17:30ч.