Сряда, 12 Октомври 2016 10:32

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Написана от 

Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Разлог с подобекти: - Водопроводен клон 80 с дължина L=319.60 м; - Водопроводен клон 72 с дължина L=170.00 м; - Водопроводен клон 71 с дължина L=168.00м; - Водопроводен клон 109 с дължина L=211.60м; - Водопроводен главен клон III с дължина L=41.10 м.

Допълнителна информация

  • Документ: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  • Възложител: Община Разлог
  • Получен на: 12.10.2016 г.
  • Процедура: Събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП
  • Име: „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Разлог с подобекти: - Водопроводен клон 80 с дължина L=319.60 м; - Водопроводен клон 72 с дължина L=170.00 м; - Водопроводен клон 71 с дължина L=168.00м; - Водопроводен клон 109 с дължина L=211.60м; - Водопроводен главен клон III с дължина L=41.10 м.”
  • Описание: Общата дължина на водопроводната мрежа заложена за реконструиране е 910,30 м. Подробно описание на предвидените СМР са описани в приложената към настоящата обява Техническа спецификация.
  • Краен срок за получаване на оферти: 27.10.2016г., 17:00 часа