Понеделник, 15 Юни 2020 11:15

Открита процедура 00914-2020-0012

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

Понеделник, 15 Юни 2020 11:07

Открита процедура 00914-2020-0011

„Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

„Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” с проектни предложения: 1. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - четвърта група" и 2. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група", е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Понеделник, 27 Април 2020 11:20

Открита процедура 00914-2020-0008

Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог

Страница 1 от 17