Понеделник, 18 Февруари 2019 10:43

Открита процедура 00914-2019-0002

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Разлог.

Понеделник, 18 Февруари 2019 10:03

Открита процедура 00914-2019-0001

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

Вторник, 11 Декември 2018 15:24

Пряко договаряне 00914-2018-0021

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1194 /BLG1203/ Разлог-Бачево; BLG3213 /BLG1194/Бачево - мах.Ръждавец; BLG3195 /BLG1194, Разлог-Бачево/-м.Катарино; Населено място с.Бачево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Вторник, 11 Декември 2018 15:08

Пряко договаряне 00914-2018-0020

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG1193 /BLG1203/ Разлог-Годлево; BLG3212 /BLG2211, п.к. II-84-Годлево/-депо ТБО; BLG2211 /BLG1193,Разлог – Годлево/-/ II – 84/; Населено място с.Годлево”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Вторник, 11 Декември 2018 15:04

Пряко договаряне 00914-2018-0019

Зимно поддържане и снегопочистване на път BLG2190 /II-19,Предела - Разлог/ - м.Бетоловото; BLG3208 / BLG2190,Разлог - м.Бетоловото/ - м.Кьошката; BLG2210 /II-19,Предела - Разлог/ - хот. к-с „ Катарино”, на територията на Община Разлог за експлоатационен сезон 2018/2019 г.

Събота, 20 Октомври 2018 14:58

Открита процедура 00914-2018-0018

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за нуждите на община Разлог, свързани с управление и отчитане на проект: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях в град Разлог.

Страница 1 от 13