Доставка на горива (Дизелово гориво и Автомобилен бензин A95H) за МПС на Община Разлог за срок от две години.

Във връзка с инвестиционния интерес на община Разлог за кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, бюджетна линия BG16RFOP001-2.003 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-3” с проектни предложения: 1. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - четвърта група" и 2. "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група", е необходимо общината да определи някои от заявените за финансиране разходи по проекта чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

Понеделник, 27 Април 2020 11:20

Открита процедура 00914-2020-0008

Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог

Понеделник, 06 Април 2020 15:21

Открита процедура 00914-2020-0007

Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, община Разлог

Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог

Понеделник, 16 Март 2020 10:42

Открита процедура 00914-2020-0006

Инженеринг - проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: "Аварийна подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог

Страница 1 от 17