Понеделник, 05 Февруари 2018 09:33

Н А Р Е Д Б А за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество