Сряда, 13 Септември 2017 15:48

Н А Р Е Д Б А за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество