Понеделник, 08 Август 2016 13:06

Н А Р Е Д Б А за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество