Проектодокументи

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Разлог
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Проект за Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог
Предварителен регионален генерален план за обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Благоевград
Приложение 2 към Наредбатаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог