Проектодокументи

Проект за Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог
Предварителен регионален генерален план за обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Благоевград
Приложение 2 към Наредбатаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог
НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Разлог
ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПАРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО