Проектодокументи

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ , НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА  2014 г.
Понеделник, 27 Януари 2014 11:33

Проект за бюджет на община Разлог 2014

Предложение за бюджет на Община Разлог 2014
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– РАЗЛОГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Информация за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Разлог за  периода : от 01.01.2013г.  до  30.11.2013 г./включително/
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Разлог