Проектодокументи

Понеделник, 27 Януари 2014 11:33

Проект за бюджет на община Разлог 2014

Предложение за бюджет на Община Разлог 2014
О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ– РАЗЛОГ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Информация за изпълнение на решенията на Общински съвет – гр. Разлог за  периода : от 01.01.2013г.  до  30.11.2013 г./включително/
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Разлог
Проект за допълнение и изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Разлог.
Проект за Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог